KAPHİB’den Haberler

ÜYELERİMİZDEN

FRESCO KONAKLARI

FRESCO KONAKLARI

KARLIK EVİ OTEL

KARLIK EVİ OTEL

FOSIL CAVE HOTEL

FOSIL CAVE HOTEL

Comfort Inn Göreme Hotel

Comfort Inn Göreme Hotel

Elevres Stone House Otel

Elevres Stone House Otel

DOORS OF CAPADOCİA

DOORS OF CAPADOCİA

PERİSSİA OTELİ

PERİSSİA OTELİ

GÖREME ALATURCA HOUSE

GÖREME ALATURCA HOUSE

Osiana Hotel

Osiana Hotel

KAPADOKYA LODGE

KAPADOKYA LODGE

DOUBLE TREE BY HİLTON AVANOS CAPPADOCIA

DOUBLE TREE BY HİLTON AVANOS CAPPADOCIA

MACCAN CAVE HOTEL CAPPADOCIA

MACCAN CAVE HOTEL CAPPADOCIA

FLORIA HOTEL

FLORIA HOTEL

OSMANLI MANOR

OSMANLI MANOR

EYES OF CAPPADOCİA

EYES OF CAPPADOCİA

millstone cave suites

millstone cave suites

ARGOS IN CAPPADOCIA

ARGOS IN CAPPADOCIA

Dream Of Cappadocia

Dream Of Cappadocia

ROZA RESORT OTEL

ROZA RESORT OTEL

SAKURA CAVE HOTEL

SAKURA CAVE HOTEL

KAP-HİB Facebook

Tüzük

 

KAPADOKYA TURİZM ALT YAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

(KAPHİB)

 

Birliğin adı:

Madde 1: Birliğin adı ''Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'' ( KAP-HİB) dir.

Birliğin merkezi:

Madde 2: Birliğin Merkezi Nevşehir’ dir.

         

Birliğin çalışma alanı ve süresi:

Madde 3: Birliğin Faaliyetleri, Kapadokya Kültür, Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ve Kozaklı Termal Turizm Merkezi ile sınırlı olup, çalışma süresi sınırsızdır.

 

Birliğin üyeleri/kurucuları :

Madde 4: Üyeler: (Değişik Madde:16/5/2014-07 S.Mec.K)

Kapadokya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme bölgesi ve Kozaklı Termal Turizm Merkezi sınırları içinde kalan İl Özel İdaresi ile Belediye ve Köylerdir.

 1. Nevşehir İl Özel İdaresi
 2. Avanos Belediyesi
 3. Kozaklı Belediyesi
 4. Ürgüp Belediyesi
 5. Çat Belediyesi
 6. Göreme Belediyesi
 7. Ortahisar Belediyesi
 8. Sulusaray Belediyesi
 9. Uçhisar Belediyesi
 10. Aktepe Köyü
 11. Ayvalı Köyü
 12. Mustafapaşa Köyü
 13. Ulaşlı Köyü
 14. Çavuşin Köyü
 15. İbrahimpaşa Köyü
 16. Karacaören Köyü
 17. Karain Köyü
 18. Karlık Köyü
 19. Hacıfakılı Köyü
 20. Kaşkışla Köyü
 21. Küçükyağlı Köyü

 

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler:

Madde 5: Birliğin amacı, Kapadokya Kültür, Turizm Koruma ve Geliştirme Alanını ve Nevşehir Kozaklı Termal Turizm Merkezini bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtım,turizmin çeşitlendirilmesi, konaklama süresinin artırılması,turizmin niteliğinin arttırılması ve kültür ve turizme ilişkin sosyal, teknik alt yapının gerçekleştirilmesi ve işletmesini sağlamaktır.

Birlik amacını yaşama geçirmek üzere:

a)    Turizmin kaynak değerleri, potansiyeli, kaynakların kullanımı, korunması, geliştirilmesi, potansiyel kaynakların harekete geçirilmesi konularında Birlik üyeleri arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar,

b)    Üye kurumlara turizm, mahalli idare, yönetim, belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar.

c)    Birlik üyeleri adına ve Birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, teşvik eder, denetler,

d)    Üyelerin Turizmin gelişmesi altyapı sorunlarının çözümlenmesi ve birliğin amacına paralel olan girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder, yapar ve yaptırır,

e)     Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler,

f)      Yasal olanaklar dahilin de, üye belediyelerdeki kent halkının birliğin amaçları doğrultusunda bilinçlendirmeye yönelik film, multivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için program düzenleyebilir,

g)    Birliğe üye kentlerin Turizmin gelişmesine yönelik altyapı, tanıtım, festival, fuar ve benzeri çalışma ve faaliyetleri hususunda projelerini yapar, yaptırır ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar.

h)   Üyeler arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir,

i)      Turizmin ve Kapadokya Turizminin gelişmesi için uygun kanunların çıkarılmasını destekler. Bölgede turizm çeşitliliğini sağlamak amacıyla her türlü araştırma, geliştirme faaliyetlerinin de bulunur,

j)      Üye şehirler ile yurtiçi ve yurtdışı kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler,

k)     Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurabilir ve işletebilir.

l)     Termal Turizminin geliştirmek için gerekli araştırma, geliştirme, planlanma faaliyetlerinde bulunur, işletme alanlarını açar ve işletmelerde kullanılacak termal suyun kontrolü sağlar,

m)  Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin ve su havzalarının korunmasını sağlar, ağaçlandırma yapar, çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri alır. Yöresel katı atık planını yapar ve yaptırır, bu amaçla tesisler kurar, kurdurur, işletir veya işlettirir,

n)   Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve doğal güzelliklerin korunmasını sağlar. Bu amaçla basit onarım, restorasyon, restitüsyon proje ve uygulamaları yapar,

o)    Turizm sektörünün müşterek ihtiyaçlarını gidermek amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunur,

p)    Bölgenin tanıtılması için her türlü faaliyeti yapar veya yaptırır.

r)     Turizm sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel kadrolarının sağlanması için her türlü faaliyet yapar veya yaptırır.

s)    Bölgenin bölgesel ve Koruma amaçlı planlarını yapar, yaptırır; turizm master planını yapar,

t)     Hizmet kalite ve standartlarını belirler ve denetler, denetim ve takdir belgesi düzenler ve amacı doğrulusunda gerek duyulacak diğer faaliyetlerde bulunur.

Bu amaçla üye mahalli idareler kendi görev ve hizmetlerinden bazılarını bu alan içinde birliğe devredebilirler.

Birlik, devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.

Devredilecek hizmetler ise;

1- Planlama ve teknik işler

2-Planların uygulanması, kontrolü ve denetimi

3-Alt yapı yatırımları (katı atık, pis su, arıtma, elektrik, iletişim, temiz su, imar, kanalizasyon vb.)

4-AR-GE faaliyetleri

5- Çevre ve çevre sağlığı

6-Tanıtım ve reklam

7- Denetim

8-Turizm alanın da master planı ve ihtiyaçlar doğrultusunda belediye adına küşat işleri

                      

Birliğin organları:

Madde 6Birliğin organları şunlardır.

1- Birlik Meclisi

2- Birlik Encümeni

3- Birlik Başkanı

 

BİRLİK MECLİSİ’NİN KURULUŞU

GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik meclisinin kuruluşu:

Madde 7: Birlik Meclisi birliğin karar organıdır. İl Özel İdaresi için Vali, üye belediyeler için belediye başkanları ve üye köyler için muhtarlar birliğin doğal üyesidir. Birlik Meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir.

Birlik Meclisi doğal üyelerin yanı sıra, İl Genel Meclisin, kendi üyeleri arasında gizli oyla seçeceği iki kişi, üye belediyelerin kendi belediye meclis üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri birer kişi ile alandaki Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesisleri temsilcilerinin kendi aralarından, belediye meclis üyeliğine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla, İl Özel İdaresi encümenlerinin gözetiminde yapılacak seçimle, gizli oyla seçecekleri 10 kişi olmak üzere toplam 41 kişiden oluşur. Asil üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.

Birlik Meclisinin seçimle gelen üyeliklerin boşalması durumunda yerine yedekleri getirilir.

Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer.

İl Özel İdaresi, belediye ve köy idarelerindeki görevleri sona erenler ile konaklama tesisleri temsilcilerinden görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği sona erer.

Mahalli idare birimlerinin mecliste temsil edilmeleri:

Madde 8: Birlik üyesi mahalli idareler 7. maddede belirtilen şekilde birlik meclisinde temsil edilirler

Madde 9: Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Birlik Başkanlık Divanı üyelerini, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis İhtisas Komisyonu üyelerini seçmek,
 2. Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak,
 3. 4. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,    5. Dava konusu olan ve miktarı İki bin Yeni Türk Lirasından On bin Yeni Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, 6. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek, 7. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek, 8. Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, 9. Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek, 10. Üye mahalli idareler ile birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklama tesislerin katılım paylarını belirlemek ve üye olmayan diğer turizm tesisleri ile hizmetten yararlananların katılım payını / ücretini belirlemek. 11. Borçlanmalara karar vermek, 12. Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek, 13. Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak, 14. Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak, 15. Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, 16. Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek, 17. Birliğin feshine karar vermek, 18. Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları, kullanma amacına uygun olarak, satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek. 19. Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi yapılmış alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek veya diğer kişilere kiralamak.

   Meclis başkanlık divanı:

Madde 10: Birlik Meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanından itibaren 30 gün içinde Vali tarafından toplantıya çağrılır. Meclis en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis 1. ve 2. başkan vekilini ve iki katip üyeyi seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri, yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.

Birlik Meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis 1. başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda 2. başkan vekili başkanlık eder.Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı, meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

Başkanlık divanda boşalma olması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

 

Meclis toplantı ve karar nisabı:

Madde 11: Birlik meclisinin kararlarının kesinleşmesi:

Birlik Meclisi her yıl Mayıs ve kasım aylarında olağan olarak Birlik merkezinde toplanır. Olağan toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla, Meclis Başkanı''nın Birliğin faaliyet alanı içerisinde belirlediği yerde toplantı yapılır. Mayıs ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı Meclis üye tam sayısının ¼''ünden az olamaz. Meclis, Başkan veya üyelerinin 1/3''ünün veya üye mahalli idare meclislerinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Gerekli toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, Başkan tarafından toplantı 3 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı, üye sayısının ¼''ünden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, bu oran meclis üye tam sayısının ¼''ünden az olamaz. Olağanüstü toplantıda, çağrıyı gerektiren konular dışında başka iş görüşülmez.

 

Madde 12: Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını geri gönderir. Meclis kararında ısrar ederse veya 5 gün içerisinde başkan kararı mülki idare amirine gönderir ya da bu süre zarfında herhangi bir işlem yapmaz ise kararlar kesinleşir.

 

Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar Nevşehir Valisinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer

 

Birlik meclis kararlarının yürürlüğe girmesi:

 

Madde 13: Kesinleşen meclis kararları yedi gün içinde İl Valisine gönderilir. İl Valisine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

İhtisas komisyonları:

 

Madde14: Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi, dönem başı toplantısında veya diğer toplantılarında birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir ve sayısı beşi geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

 

Birlik encümeninin oluşumu:

 

Madde 15: Birlik encümeni, Birlik Başkanı ve meclisin kendi üyeleri arasında bir yıl için seçeceği 5 üyeden oluşur. Encümene asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Encümende İl Özel İdaresinden, Belediyelerden, Muhtarlıklardan ve Turizm Belgeli Tesis temsilcilerinden en az birer tane üye olması zorunludur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

 

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilecek birlik encümeni dönem başı toplantısına kadar görev yapar. Birlik Meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.

Encümenin görev ve yetkileri:

Madde 16: Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek,

b)  Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,

c)  Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,

d)  Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

e)  Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,

f)   İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,

g)  Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,

 

 

Birlik encümeni toplantı ve karar nisabı:

Madde 17: Birlik encümeni, ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

 

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Birlik başkanı:

 

Madde 18: Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 10’uncu maddesindeki usullere göre seçer.

           

Birlik başkanının görev ve yetkileri:

Madde 19: Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,

b)  Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,

c)  Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,

d)  Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek,

e)  Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

f)  Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

g)  Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

h)  Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,

i)   Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

j)   Birlik personelini atamak,

k)  Birliği denetlemek,

l)   Şartsız bağışları kabul etmek,

m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

BİRLİK TEŞKİLATI VE GÖREVLİLERİ

 

Teşkilat:

Madde 20: Birlik Teşkilatı, Birlik Müdürü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Birimi ile Teknik işler biriminden oluşur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar kurum mevzuatları belirtilen esas ve usullere göre birlik Müdürü veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir.

Birlik personeli:

Madde 21: Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak birlik müdürünün ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

 

Birlik personeli, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

 

Birlik müdürünün görevleri:

Madde 22: Birlik Müdürü Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

 Birlik Başkanı hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini bir yönerge ile belirler.

 

MALİ HÜKÜMLER

 

Birliğin gelirleri:

Madde 23: Birliğin gelirleri şunlardır:

 

a)  Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları,

b)  Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,

c)  Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,

d)  Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,

e)  Kira ve faiz gelirleri,

f)   Bağışlar,

g)  Diğer gelirler.

 

Birliğin giderleri:

Madde 24: Birliğin giderleri şunlardır:

 

a)   Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,

b)   Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler,

c)   Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

d)   Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,

e)   Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri,

f)    Dava takip ve icra giderleri,

g)   Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

h)   Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderler

i)    Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

 

Üyelerin birliğin (kuruluş) faaliyet giderlerine katılım payları ve aidatları:

Madde 25 :(Değişik Madde:16/5/2014-07 S.Mec.K)

 

İl Özel İdaresi ve üye belediyeler bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirlerin den İl Özel İdaresinden 50.000,00(Ellibin)TL sı, olarak alınmasına; İlçe Belediyeleri Avanos Belediyesi, Ürgüp Belediyesi, Kozaklı Belediyesi 20.000,00(Yirmibin)TL sı ve Kasaba Belediyelerinden Çat Belediyesi, Uçhisar Belediyesi, Göreme Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Sulusaray Belediyesi 5.000,00(Beşbin)TL sını birlik faaliyet giderlerine aidat olarak öderler. Birliğin görev ve yetki alanında bulunan konaklanma tesisleri, üye mahalli idarelerin, ödediği aidatın 1/3’inde az olmamak üzere, konaklama tesislerinin yatak sayıları dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda üyelik aidatı öder. Üye olmayan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar, birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücret öder.

 

            Faaliyet Giderlerine katılım payı ve aidat birlik meclisinin 2/3 çoğunluğu ile tespit edilir. Katılım payları ve aidatlar her yıl Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Birliğe karşı mali yükümlüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.

Tüzükte öngörülen parasal miktarlar, 213 sayılı vergi Usul kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır.

 

BİRLİK BÜTÇESİ

Madde 26: Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

 

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

 

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği birlik müdürü; bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

 

Birlik meclisi, takip eden yılın birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

 

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikince düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

 

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi:

Madde 27: Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13 üncü maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Üst yönetici:

Madde 28: Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

 

Harcama yetkilisi:

Madde 29: Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

 

Çalışma programı:

Madde 30: Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

Birliğin alım, satım, ihale ve hesap işleri:

Madde 31: Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

 

Birliğin tutacağı defterler:

Madde 32: Birlik, Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, vs defterler ile ‘Belediye bütçe muhasebe yönetmeliğinde’ birlikler için öngörülen defterleri tutarlar.

 

Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri:

Madde 33: Üyelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden yararlanma usul ve yöntemleri Meclis tarafından belirlenir.

Birliğin üyelerinin sorumluluğu:

Madde 34:  Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve yüklenmelerden Birlik tüzel kişiliği sorumludur.               Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde mahalli idare tüzel kişiliğini ve diğer üyeleri bağlamaz.

           

Yönetmelik yapılması:

Madde 35: Bu tüzüğün uygulamasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik birlik meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12. ve 13. maddesindeki usul ve esaslara göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

Tüzük Değişikliği (Tüzüğün Kesinleşmesi):

Madde 36: Birlik Tüzüğü değişikliği, Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Nevşehir Valisinin onayı ile gerçekleşir.

Birliğin tasfiyesi:

Madde 37: Birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun alacağı kararla feshedilebilir.

 

Birliğin tasfiyesinin, mülki idare amirince belirlene üç kamu görevlisince yürütür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Birlik meclisinin ilk toplantısı : .

Geçici Madde 1: Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde Nevşehir Valisi tarafından belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır.

 

Yürürlük:

Madde 38: Bu Tüzük’ün hükümleri, Nevşehir Valisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 39: Bu tüzük hükümleri birlik başkanı tarafından yürütülür.